Bette

DK

Bette gæster Platform K fredag d. 23. september, og udforsker en indre balance på debutalbum

Den danske upcoming artist, Bette, udkommer fredag d. 25. februar med sit debutalbum “min”. Et album, hvor Bette forsøger at finde balancen. Tage et skridt tilbage og blive bedre til at reflektere over de tanker, indtryk og usikkerheder Bette selv, og vi alle, oplever i de store og små ting.

Umage proces skaber konstant udvikling

Bettes musikunivers rummer eftertænksomhed og fordybelse – som Bette selv. I hendes umage proces som musiker, er elementer af nysgerrighed og undersøgelse vigtige. En proces der ikke går op i genrer, eller bestemte metoder, men nærmere en søgen efter balance og udvikling:

“Jeg er hele tiden i en balance mellem at være tro mod mine følelser og samtidig udfordre de der lidt ubrugelige tanker der holder mig ét bestemt sted. Lade det hele være i udvikling, prøve nye ting af og ikke vide hvordan det ender. Det sådan jeg lever og laver musik når jeg gør det bedst.”

Netop denne umage proces og fokus på personlig udvikling, har også allerede givet hende en række udmærkelser med hendes musik. I 2019 udgav hun “Hører Dem ikke”, som blev P3’s Uundgåelige. Det år spillede hun desuden både Spot Festival, Redbull Stripped Session, Tivoli, Distortion og Vegas Udvalgte, mens hun blev nomineret til Soundvenues Fremtidspris. I 2020 udgav hun den jazzede “Fin Regn” og spillede i et udsolgt Lille Vega. Derudover skulle Bette blandt andet have optrådt på Roskilde Festival i anledningen af 50-års jubilæet.

Tage pausen

På “min” har Bette ladet sig inspirere af, på den ene side, alle de ting hun er bevidst omkring i hendes hverdag. Vennerne, familien, hendes kæreste – oplevelserne de deler og samtalerne de har sammen, som kan handle om alt i verden. På den anden side er den ubevidste inspiration som kommer bedst til udtryk i musikken: “Det er det sted i mig jeg er så glad for, at musikken holder mig forbundet til.”

“min” er et album, hvor Bette tager udfordringerne med et åbent sind. Udvikler sig i dem, i stedet for at reagere med dårlige vaner, så godt hun kan:

“På “min”prøver jeg at tage pausen. En jeg tror vi allesammen kan blive bedre til at tage. Når jeg bliver ked af det, usikker eller mine tanker hvirvler lidt rundt, tænker jeg indimellem, at en anden persons handlinger har fået mig derud. Er “du” så urimelig som jeg gør dig til i mit hoved lige nu, eller rammer den her situation ned i en allerede eksisterende usikkerhed jeg har? Det er egentligt enkelt, men der kan samtidig være langt derhen.”

Festivalaflysninger gav skubbet til noget nyt

Albummet ?min? blev ikke blot til ud fra et behov for fordybelse og søgen efter balance, men er også resultatet af skuffelse. En skuffelse mange har mærket over festivalaflysninger to somre i træk. En følelse der hos Bette startede behovet for at gå i gang med et nyt projekt. Dette blev ikke gjort alene, men sammen med musiker og producer Elias Anguyo Arentoft Jensen:

“Jeg mødte Elias til forskellige studiesessions og jeg kunne virkelig godt lide hans måde at lave musik på. Jeg spurgte om han ikke ville lave mit debutalbum sammen med mig, og det ville han heldigvis gerne.”

“min” udkom fredag d.25. februar og Bette ser frem til at dele projektet med alle og særligt opleve folks modtagelse af hendes debutalbum: “Det bliver så stort at få det her projekt ud af sin bobbel og se hvilke oplevelser andre hver især får med musikken, teksterne og alt det vi har lagt i det.”

I forbindelse med udgivelsen af “min” skal Bette på en længere tourné rundt i landet til efteråret, men første gang skal de nye sange spilles live bliver til Bettes udsolgte headliner koncert på Hotel Cecil d. 5. marts.

EN

Bette visits Platform K on Friday, the 23rd of September, and explores an inner balance with her debut album.

The Danish upcoming artist, Bette, was out on Friday, the 25th of February with her debut album ‘min’. An album where Bette tries to find the balance. Take a step back and become better at reflecting on the thoughts, impressions and uncertainties Bette herself, and all of us, experience in the big and small things.

The effort process creates constant development

Bette’s musical universe contains contemplation and immersion – like Bette herself. In her hard work process as a musician, elements of curiosity and inquiry are important. A process that does not go up in genres, or specific methods, but rather a search for balance and development:

“I am always in a balance between being true to my feelings and at the same time challenging those slightly useless thoughts that keep me in one particular place. Let it all be evolving, try new things and not know how it will end. The way I live and make music when I do it best.”

Precisely this effortless process and focus on personal development have also already given her a number of awards with her music. In 2019, she released ‘Hører Dem Ikke’, which became P3’s Inevitable. That year, she also starred in the Spot Festival, Redbull Stripped Session, Tivoli, Distortion and Vegas Featured, while being nominated for Soundvenue’s Future Award. In 2020, she released the jazzy ‘Fin Regn’ and played in a sold-out Lille Vega. In addition, Bette should, among other things, have performed at the Roskilde Festival on the occasion of the 50th anniversary.

Take a break

On the album ‘Min’, Bette has been inspired by, on the one hand, all the things she is conscious about in her everyday life. The friends, the family, her boyfriend – the experiences they share and the conversations they have together, which can be about everything in the world. On the other hand, the unconscious inspiration is best expressed in the music: “It is the place in me I am so happy that the music keeps me connected to.”

‘Min’ is an album where Bette takes on the challenges with an open mind. Evolves in them, instead of reacting with bad habits as best she can:

“On ‘Min’ I try to take a break. One I think we can all get better at taking. When I get upset, insecure or my thoughts whirl around a bit, I sometimes think that another person’s actions have gotten me out there. Are ‘you’ as unreasonable as I’m making you in my head right now, or is this situation hitting an existing insecurity I have? It’s really simple, but at the same time it can be a long way there.”

Festival cancellations gave the push to something new

The album ‘Min’ was not only created out of a need for immersion and the search for balance but is also the result of disappointment. A disappointment many have felt over festival cancellations two summers in a row. A feeling that in Bette started the need to start a new project. This was not done alone, but together with musician and producer Elias Anguyo Arentoft Jensen:


“I met Elias for various study sessions and I really liked his way of making music. I asked if he would not make my debut album with me, and luckily he would like to.”
‘Min’ was published on Friday the 25th of February and Bette looks forward to sharing the project with everyone and especially experiencing people receiving her debut album:

“It will be so great to get this project out of its bubble and see what experiences one gets with the music, the lyrics and all that we have put in it. ”
In connection with the release of ‘Min’, Bette will be on a longer tour around the country this autumn, but the first time the new songs will be played live will be Bette’s sold-out headliner concert at Hotel Cecil on 5 March.